Wolffia globosa

Native Range

Native Continent

Asia-Temperate, Asia-Tropical, Southern America, Pacific

Asia-Temperate

Fujian Sheng, Guangdong Sheng, Henan Sheng, Hong Kong, Honshu, Hubei Sheng, Japan, Jiangsu Sheng, Kyushu, Shikoku, Taiwan,China

Asia-Tropical

India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore,

Southern America

Colombia, Ecuador,

Pacific

United States, Hawaii,

Natural Habitat

Floating on quiet waters. A rare native of southern Britain, growing in still waters.