Akebia trifoliata

Native Range

My Favourites

Native Continent

Asia-Temperate

Asia-Temperate

Anhui Sheng, Fujian Sheng, Gansu Sheng (southeast), Guangdong Sheng, Guizhou Sheng, Henan Sheng, Hokkaidô, Honshu, Hubei Sheng, Hunan Sheng, Japan, Jiangsu Sheng, Jiangxi Sheng, Kyushu, Shaanxi Sheng (south), Shandong Sheng, Shanxi Sheng (south), Shikoku, Sichuan Sheng, Taiwan, Yunnan Sheng, Zhejiang Sheng,China

Natural Habitat

Rocky places in woods and thickets to 1800 metres. Semideciduous forest margins, open forest along valleys, scrub on hillsides and by streams at elevations of 200 – 2100 metres.